Język / Language :
Społeczność:
    

O nas    Aktualności    Wystawy    Edukacja    Wydarzenia    Kontakt
Ogłoszenie o naborze - stanowisko ds. multimediów

Data publikacji: 10.10.2013, 14:39

Dyrektor Fabryki Sztuk

KA – 110/2/3/13

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

DS. MULTIMEDIÓW
w Fabryce Sztuk1. Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie bądź innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
- znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków,
- pełna zdolność do czynności prawnych,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność,
- nieposzlakowana opinia,
- wykształcenie co najmniej średnie,
- znajomość obsługi komputera, w tym systemów operacyjnych Windows oraz pakietów biurowych Microsoft Office,
- znajomość programów graficznych Adobe Photoshop i/lub Corel Draw,
- znajomość programów do animacji komputerowej – wskazany SwishMax
- znajomość programów do tworzenia prezentacji filmowych – wskazany Sony Vegas Pro
- dobra znajomość zagadnień technicznych związanych ze sprzętem komputerowym oraz sieciami.

2. Wymagania dodatkowe:
- bardzo dobra organizacja pracy,
- umiejętności organizacyjne,
- samodzielność, kreatywność,
- sumienność i dokładność,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów,
- wskazane wykształcenie kierunkowe – informatyka, bądź pokrewne,
- mile widziane doświadczenie w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych bądź ukończenie kursów w tym zakresie,
- mile widziana znajomość języka obcego /angielski, niemiecki/.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- współtworzenie programów i planów pracy,
- administrowanie stroną internetową oraz siecią,
- zarządzanie sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem, w tym konfigurowanie komputerów zgodnie z wymaganiami na danym stanowisku pracy,
- tworzenie prezentacji multimedialnych,
- opracowywanie i przygotowywanie projektów graficznych, w tym materiałów promocyjnych i reklamowych,
- analiza oraz graficzna edycja i korekta materiałów fotograficznych i filmowych,
- konfiguracja i zarządzanie sprzętem audio-video, w tym zaawansowanym sprzętem na potrzeby wystaw,
- zarządzanie monitoringiem i systemem alarmowym,
- organizacja warsztatów z zakresu informatyki, multimediów i obsługi komputera,
- pomoc w organizacji wystaw i różnorodnych przedsięwzięć kulturalnych,
- współpraca z różnorodnymi podmiotami w zakresie prowadzonych działań,
- przygotowywanie i współtworzenie projektów aplikujących o środki pozabudżetowe.

4. Warunki pracy na stanowisku
praca na miejscu i poza siedzibą pracodawcy, praca przy komputerze, w budynku znajduje się winda.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:
- wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie(druk kwestionariusza można pobrać w dziale kadr w siedzibie Fabryki Sztuk, przy ulicy 30 Stycznia 4 bądź ze strony internetowej www.fabrykasztuk.tczew.pl),
- list motywacyjny, CV,
- oświadczenie o niekaralności, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (w przypadku zatrudnienia kandydat przedkłada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
- kserokopie świadectw pracy,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- projekt graficzny własny plakatu i zaproszenia (wydruk) oraz banera multimedialnego (na nośniku CD/DVD w formacie SWF lub AVI) na wystawę (tytuł: „Kociewie. Serdeczna strona świata”),
- kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Fabryki Sztuk lub pocztą (decyduje data wpływu) na adres: Fabryka Sztuk, ul. 30 Stycznia 4, 83-110 Tczew, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. multimediów w Fabryce Sztuk, w terminie do dnia 21 października 2013 r.
Aplikacje, które wpłyną do Fabryki Sztuk po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna i praktyczny test kompetencji, w tym z zakresu znajomości obsługi programów graficznych.

Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.tczew.pl) oraz na tablicy informacyjnej Fabryki Sztuk.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, kwestionariusz osobowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami)”.]/i]


Dyrektor Fabryki Sztuk
Alicja Gajewska
Pobierz pliki:

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pdf / 354 KB. Ilość pobrań: 6508)
Czytaj więcej
Ciekawe wydarzenia
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
W Międzynarodowym Dniu Muzeów, czyli 18 maja, ponownie otwieramy przestrzenie wystawiennicze. Jedn...
  
Fabryka Sztuk © 2007 - 2020
Projekt dofinansowany ze środków UE ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006