Język / Language :
Społeczność:
    

O nas    Aktualności    Wystawy    Edukacja    Wydarzenia    Kontakt
Nabór na wolne stanowisko pracy - główny specjalista ds muzealnictwa

Data publikacji: 06.03.2014, 13:58

Dyrektor Fabryki Sztuk

KA – 110/1/3/14

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. MUZEALNICTWA
w Fabryce Sztuk1.
Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie bądź innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
- znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków,
- pełna zdolność do czynności prawnych,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność,
- nieposzlakowana opinia,
- wykształcenie kierunkowe – wyższe lub podyplomowe – muzealnictwo lub pokrewne,
- minimum 5-letni staż pracy.

2. Wymagania dodatkowe:
- staż pracy na stanowisku o zbliżonym zakresie działania,
- umiejętność zarządzania zespołem,
- bardzo dobra organizacja pracy,
- umiejętność organizacji wystaw,
- zdolności pedagogiczne,
- umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów,
- samodzielność, kreatywność,
- znajomość historii Tczewa i Kociewia,
- obsługa komputera.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- współtworzenie programów i planów pracy,
- nadzór nad podległymi pracownikami,
- organizacja wystaw i innych działań kulturalnych,
- pozyskiwanie zbiorów,
- prowadzenie pełnej inwentaryzacji i dokumentacji zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zaleceniami bezpośredniego przełożonego,
- odpowiedzialność za systematyczne przeprowadzanie konserwacji zbiorów,
- odpowiedzialność za znakowanie zbiorów wg zasad przyjętych w Fabryce Sztuk i przechowywanie ich w odpowiedni sposób w magazynie,
- udział w działalności oświatowej, w tym opracowywanie i prowadzenie warsztatów oraz programów edukacyjnych,
- oprowadzanie zwiedzających po wystawach,
- współpraca z muzeami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, szkołami, itp. Podmiotami
w zakresie wykonywanych zadań,
- prowadzenie i przechowywanie dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej i filmowej, dot. organizowanych imprez,
- sporządzanie sprawozdań z realizacji planu pracy,
- przygotowywanie i współtworzenie projektów aplikujących o środki pozabudżetowe.4. Warunki pracy na stanowisku
75 % etatu, praca na miejscu i poza siedzibą pracodawcy, praca przy komputerze, w budynku znajduje się winda.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:
- wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk kwestionariusza można pobrać w dziale kadr w siedzibie Fabryki Sztuk, przy ulicy 30 Stycznia 4 bądź ze strony internetowej www.fabrykasztuk.tczew.pl),
- list motywacyjny, CV,
- oświadczenie o niekaralności, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (w przypadku zatrudnienia kandydat przedkłada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
- kserokopie świadectw pracy,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- koncept wystawy historycznej dotyczącej Tczewa, zorganizowanej w sali nr 104 w siedzibie Fabryki Sztuk, przy ul. 30 Stycznia 4,
- koncept dwóch lekcji muzealnych,
- kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Fabryki Sztuk lub pocztą (decyduje data wpływu) na adres: Fabryka Sztuk, ul. 30 Stycznia 4, 83-110 Tczew, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko głównego specjalisty ds. muzealnictwa w Fabryce Sztuk, w terminie do dnia 21 marca 2014 r.
Aplikacje, które wpłyną do Fabryki Sztuk po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.tczew.pl) oraz na tablicy informacyjnej Fabryki Sztuk.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, kwestionariusz osobowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami)”.


Dyrektor Fabryki Sztuk
Alicja Gajewska

Pobierz pliki:

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pdf / 354 KB. Ilość pobrań: 6483)
Czytaj więcej
Ciekawe wydarzenia
Aktualności
Ogłaszamy konkurs z okazji Światowego Dnia Kosmosu.
wystawa Nasze miasto - Twój plac Marsz. Józefa Piłsudskiego
Aktualności
Czwarta wystawa o historii ulic już dostępna w otwartej przestrzeni publicznej.
Aktualności
Artykul etnolog Kamili Gillmeister o Bozym Ciele.
Aktualności
Wracamy do kamienicy przy ul. Podmurnej 15 wraz z nowa wystawa Piotra Detlafa i Adriana Kurzawy pt. ...
  
Fabryka Sztuk © 2007 - 2020
Projekt dofinansowany ze środków UE ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006