Język / Language :
Społeczność:
    

O nas    Aktualności    Wystawy    Edukacja    Wydarzenia    Kontakt
Nabór na wolne stanowisko pracy ds. organizacji imprez w Fabryce Sztuk

Data publikacji: 27.03.2015, 11:43

Dyrektor Fabryki Sztuk
KA – 110/3/1/15

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ds. organizacji imprez
w Fabryce Sztuk


1. Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie bądź innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
- znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków,
- pełna zdolność do czynności prawnych,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- wykształcenie co najmniej średnie,
- niekaralność,
- nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie w organizacji imprez kulturalnych,
- znajomość regulacji prawnych z zakresu bezpieczeństwa imprez masowych,
- wysoki stopień umiejętności organizacji pracy własnej,
- wysoki stopień samodzielności,
- dyspozycyjność,
- wysoki stopień umiejętności planowania, realizowania i kontrolowania działań,
- umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów,
- umiejętność pracy w zespole,
- kreatywność, inicjatywa,
- obsługa komputera - środowisko Windows, Pakiet MS Office, Internet
- wskazane doświadczenie w pozyskiwaniu środków pozabudżetowych,
- wskazane wykształcenie wyższe lub kontynuacja nauki,
- mile widziana znajomość języka obcego /angielski, niemiecki/ oraz obsługi programów
graficznych Corel Draw/Photo Shop

3. Główny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- planowanie i organizacja imprez plenerowych,
- współpraca z różnorodnymi podmiotami w zakresie wykonywanych zadań,
- promocja organizowanych działań, w tym nawiązanie współpracy z podmiotami z zakresu turystyki
i promocji,
- prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej zajmowanego stanowiska.

4. Warunki pracy na stanowisku
praca na pełen etat, na miejscu i poza siedzibą pracodawcy, praca przy komputerze, w budynku znajduje się winda

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:
- wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk kwestionariusza można pobrać w dziale kadr w siedzibie Fabryki Sztuk, przy ulicy 30 Stycznia 4 bądź ze strony internetowej www.fabrykasztuk.tczew.pl),
- list motywacyjny,
- oświadczenie o niekaralności, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (w przypadku zatrudnienia kandydat przedkłada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego)
- kserokopie świadectw pracy,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- konspekt organizacji masowej imprezy plenerowej „Festiwal Zespołów Orientalnych” w Tczewie,
- kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami)
oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Fabryki Sztuk lub pocztą (decyduje data wpływu) na adres: Fabryka Sztuk, ul. 30 Stycznia 4, 83-110 Tczew, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. organizacji imprez, w terminie do dnia 13 kwietnia 2015 r.
Aplikacje, które wpłyną do Fabryki Sztuk po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.fabrykasztuktczew.bipstrona.pl) oraz na tablicy informacyjnej Fabryki Sztuk.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, kwestionariusz osobowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami)”.


Dyrektor
Alicja Gajewska
Pobierz pliki:

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej sie o zatrudnienie (pdf / 354 KB. Ilość pobrań: 1878)
Czytaj więcej
Ciekawe wydarzenia
Aktualności
wystawa Nasze miasto - Twój plac Marsz. Józefa Piłsudskiego
Aktualności
Aktualności
Wystawy
  
Fabryka Sztuk © 2007 - 2020
Projekt dofinansowany ze środków UE ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006