Język / Language :
Społeczność:
    

O nas    Aktualności    Wystawy    Edukacja    Wydarzenia    Kontakt
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - kierownik ds. administracyjno-technicznych w Fabryce Sztuk

Data publikacji: 05.04.2016, 14:48

KA – 110/3/1/16
Dyrektor Fabryki Sztuk

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

kierownik ds. administracyjno-technicznych
w Fabryce Sztuk
1. Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa, którego obywatelom – na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego – przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- w przypadku osób nie posiadających obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
- pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność,
nieposzlakowana opinia,
- wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym – zarządzanie, ekonomia, budownictwo lub pokrewne
- co najmniej pięcioletni staż pracy.

2. Wymagania dodatkowe:
- znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami,
zamówień publicznych, bezpieczeństwa imprez masowych, BHP,
- umiejętność zarządzania zespołem,
- wskazany staż pracy na stanowisku o tożsamym lub zbliżonym zakresie działania,
- wysoki stopień umiejętności organizacji pracy własnej oraz podległych pracowników,
- wskazany co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych,
- wysoki stopień samodzielności,
- dyspozycyjność,
- prawo jazdy kat. B, wskazane posiadanie własnego środka transportu,
- umiejętność pracy w zespole,
- obsługa komputera - środowisko Windows, Pakiet MS Office, Internet.

3. Główny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- gospodarowanie nieruchomościami znajdującymi się w zarządzie Fabryki Sztuk, w tym
w szczególności:
- zapewnienie funkcjonowania obiektów Fabryki Sztuk,
- zapewnienie konserwacji instalacji i urządzeń,
- prowadzenie dokumentacji technicznej,
- nadzór nad pracami remontowymi i konserwacyjnymi budynków i urządzeń,
- nadzór nad realizacją usuwania awarii i jej skutków,
- prowadzenie ksiąg obiektów,
- koordynacja działań związanych w oddaniem w użytkowanie pomieszczeń Fabryki Sztuk,
- zarządzanie zespołem podległych pracowników,
- zaopatrzenie,
- prowadzenie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy oraz wypadkami w drodze do pracy
i z pracy,
- prowadzenie dokumentacji związanej z oceną ryzyka na poszczególnych stanowiskach pracy,
- odpowiedzialność za opracowywanie wewnętrznych zarządzeń i poleceń służbowych oraz instrukcji w zakresie bhp i p/poż.,
- przeprowadzanie wstępnego instruktażu na stanowisku pracy w zakresie bhp i p/poż.,
- klasyfikacja wydatków strukturalnych,
- nadzór nad techniczną obsługą przedsięwzięć Fabryki Sztuk,
- współpraca z różnorodnymi podmiotami w zakresie wykonywanych zadań,
- prowadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej zajmowanego stanowiska, w oparciu o obowiązujące instrukcje.

4. Warunki pracy na stanowisku
praca na pełen etat, na miejscu i poza siedzibą pracodawcy, praca przy komputerze, w budynku znajduje się winda

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:
- wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk kwestionariusza można pobrać w dziale kadr w siedzibie Fabryki Sztuk, przy ulicy 30 Stycznia 4 bądź ze strony internetowej www.fabrykasztuk.tczew.pl),
- list motywacyjny,
- oświadczenie o niekaralności, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (w przypadku zatrudnienia kandydat przedkłada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
- oświadczenie o nienaruszeniu dyscypliny finansów publicznych,
- kserokopie świadectw pracy,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zmianami) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ze zmianami).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie, osobiście w siedzibie Fabryki Sztuk lub pocztą (decyduje data wpływu) na adres: Fabryka Sztuk, ul. 30 Stycznia 4, 83-110 Tczew, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko kierownika ds. administracyjno-technicznych, w terminie do dnia 15 kwietnia 2016 r.
Aplikacje, które wpłyną do Fabryki Sztuk po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.fabrykasztuktczew.bipstrona.pl) oraz na tablicy informacyjnej Fabryki Sztuk.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, kwestionariusz osobowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 ze zmianami) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 ze zmianami)”.


Dyrektor
Alicja Gajewska

Pobierz pliki:

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej sie o zatrudnienie (doc / 34 KB. Ilość pobrań: 785)
Ogłoszenie o naborze kierownik ds. administracyjno-technicznych FS (doc / 49 KB. Ilość pobrań: 847)
Czytaj więcej
Ciekawe wydarzenia
Aktualności
Tym kim dla odzyskania przez Polskę nieodległości był Józef Piłsudski, tym dla nas, Pomorzan, jest g...
Aktualności
W kolejnym filmie przybliżamy historię krzyży i kapliczek przydrożnych.
wystawa Nasze miasto - Twój plac Marsz. Józefa Piłsudskiego
Aktualności
Czwarta wystawa o historii ulic już dostępna w otwartej przestrzeni publicznej.
Aktualności
Zestawienie naszych wirtualnych przedsięwzięć.
  
Fabryka Sztuk © 2007 - 2020
Projekt dofinansowany ze środków UE ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006