Język / Language :
Społeczność:
    

O nas    Aktualności    Wystawy    Edukacja    Wydarzenia    Kontakt
Projekt „Centrum wystawienniczo-regionalne dolnej Wisły w Tczewie”

Data publikacji: 25.09.2012, 09:29

PROJEKT Centrum wystawienniczo - regionalne dolnej Wisły w Tczewie został zrealizowany w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet 3: rozwój lokalny, działanie 3.2: obszary podlegające restrukturyzacji. Środki tego programu pochodzą z funduszu strukturalnego Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

BENEFICJENTEM - jednostką odpowiedzialną za realizację projektu jest Gmina Miejska Tczew.

PARTNEREM PROJEKTU jest Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku – jednostka współzarządzająca po wykonaniu robót budowalno-montażowych.

BUDŻET PROJEKTU (PLN):

Wartość całego projektu: 8 878 157,91
Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (75%): 6 658 618,43
Dotacja Ministra Gospodarki i Pracy (10%): 887 815,79
Środki własne Gminy Miejskiej Tczew: 1 331 723,69

Co nowego w muzeum?

Centrum wystawienniczo-regionalne dolnej Wisły, jest projektem stworzonym na bazie działalności dotychczasowego tradycyjnego muzeum. Jest elementem wpisującym się w działania na rzecz rewitalizacji starego miasta i wzmocnienia działań kulturalnych w aspekcie nowego podejścia do rozwoju społeczno-gospodarczego. Odnowa obiektu to przywrócenie miastu cennego zabytku architektury poprzemysłowej XIX wieku, stanowiącego wspaniałą, oryginalną scenerię dla działań środowisk zajmujących się krzewieniem lokalnej kultury i tradycji. Wzbogacenie placówki o lokal gastronomiczny oraz punkt informacji turystycznej dopełni jego funkcjonalności i wzbogaci ofertę usług. W części obiektu kontynuuje się działalność Muzeum Wisły, oddziału Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, partnera merytorycznego projektu.

Jaki jest cel Projektu?

W projekcie założono wykorzystanie zasobów lokalnej i regionalnej kultury oraz atrakcyjności położenia miasta. Placówka jest miejscem rozwoju nowatorskiej oferty działań promujących dziedzictwo Kociewia i lokalne wartości kultury, a skierowanych do współczesnych odbiorców. Tczew to miasto o silnych związkach z Wisłą. Jego rozwój gospodarczy opisywany jest poprzez historię rozwoju dróg wodnych, transportu rzecznego i kultury w strefie nadbałtyckiej. Nadwiślańskie położenie stanowi o jego istocie, toteż „Powrót Tczewa nad Wisłę”, współcześnie wskazanego przez władze samorządowe kierunku rozwoju strategicznego, jest naturalnym działaniem na rzecz budowania lokalnej tożsamości. Projekt jest elementem Programu Rewitalizacji. Włączony w ten sposób w cykl działań związanych z przywracaniem dawnej świetności starówki i budzeniem nowego ducha centrum miasta staje się realnym działaniem wzmacniającym efekty tego Programu. Proponowana współpraca organizacji pozarządowych i stowarzyszeń to założenie szerokiego udziału społecznego w dziele na rzecz rewitalizacji w oparciu o rdzenny potencjał miasta i regionu kociewskiego.

Na czym polega innowacyjność przedsięwzięcia?

Projekt jest przykładem współpracy między państwową placówką (Centralne Muzeum Morskie), a gminą na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego. Po zakończeniu robót nastąpi powrót Muzeum do części pomieszczeń (ok. 1/3 dotychczasowej powierzchni). Pozostałą powierzchnią zarządzać będzie jednostka powołana przez gminę, gdzie do dyspozycji organizacji pozarządowych zostaną postawione pomieszczenia, z założeniem, że organizacje przedstawią konkretne kulturowe idee projektowe do realizacji w obiekcie. Organizacje będą zachęcane do pozyskiwania środków na te cele, a przynajmniej do uzyskania konkursowego grantu miejskiego. Korzystanie z obiektu będzie miało charakter czasowy i jakościowy. Zakłada się, iż ta formuła będzie rozwijała się stopniowo w miarę nabierania przez organizacje pozarządowe umiejętności współpracy pomiędzy poszczególnymi organizacjami i gminą. Z czasem Centrum winno stać się miejscem przyjaznym mieszkańcom i gościom, o elastycznej ofercie programowej.

Co to jest rewitalizacja?

Jest to proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych dzielnicach miast, przyczyniających się do poprawy jakości życia mieszkańców, stanu środowiska naturalnego i kulturowego, przywrócenia ładu przestrzennego i odbudowy więzi społecznych. Celem nadrzędnym działania w ramach projektów rewitalizacji jest ożywienie gospodarcze i społeczne, a także zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego. Podstawą wdrażania działań rewitalizacyjnych są lokalne programy rewitalizacji, opracowane indywidualnie dla potrzeb konkretnego miasta. Realizacja programu winna integrować różne podmioty prawne, społeczne, wolontariat, mieszkańców miasta.

Jakie są inne działania realizowane w ramach Programu Rewitalizacji?

Miasto podejmuje szereg działań na rzecz przywrócenia dawnej świetności Starówki. Są to m.in.:

- działania inwestycyjne zagospodarowania terenu bulwaru nad Wisłą,
- budowa przystani rzecznej, w tym podniesienie drogi dojazdowej do przyszłej przystani,
- renowacja murów obronnych,
- modernizacja ulic i kwartałów starówki miejskiej,
- wprowadzenie w rejony Starego Miasta imprez kulturalnych (festiwale, koncerty).

Co pamiętają mury obecnej Fabryki Sztuk?

Zespół dawnej Fabryki Wyrobów Metalowych wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 1176 z dnia 28.08.1997 r. Obiekt wzniesiono w 1883 r. na miejsce rozebranego na potrzeby budowanego na Wiśle mostu – Szańca Środkowego. Zespół zabudowań dawnej fabryki stanowi przykład ukształtowania przestrzenno-architektonicznego budownictwa przemysłowego końca XIX i 1 ćw. XX w. Powstał w II połowie XIX wieku jako Fabryka Wyrobów Metalowych Emila Klecha. W okresie międzywojennym działała to Wytwórnia Wyrobów Metalowych Towarzystwa Akcyjnego „ARKONA”. W czasie II wojny światowej w budynku mieścił się obóz przejściowy dla polskich wysiedleńców. W okresie późniejszym został on przekształcony w fabrykę sprzętu optycznego na potrzeby wojskowe. Po wojnie ulokowano tu fabrykę gazomierzy i sprzętu gospodarstwa domowego. W 1980 roku miasto Tczew przekazało cały obiekt Centralnemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku, które zaadoptowało je na potrzeby Muzeum Wisły, jako jedynej w tamtym czasie takiej placówki w Polsce, a czwartej w świecie.

Jak przygotowano pracę Fabryki Sztuk?

W latach 2004-2006 podejmowano projekty wspierające przyszłe działania nowej placówki:

1. Projekt: „Dziedzictwo dla współczesności. Tradycja jako potencjał atrakcyjności w Euroregionie Bałtyk”

Partnerzy UM Tczew: Oddział Kłajpedzki Związku Polaków na Litwie,Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tczewskiej
współpraca: Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku
współfinansowanie: CBC Phare, Euroregion Bałtyk
wdrożenie projektu: 2004-2005
cel projektu: zacieśnienie współpracy między samorządem i organizacjami pozarządowymi z Tczewa a organizacjami z Kłajpedy w aspekcie pielęgnowania dziedzictwa kulturowego regionów Kociewia i Kłajpedy
główne wydarzenia projektu:

- spotkania warsztatowe partnerów i organizacji pozarządowych w celu stworzenia programu działań dla potrzeb przyszłego Centrum
- impreza plenerowa w trakcie Dni Ziemi Tczewskiej, w scenografii wioski kociewskiej z prezentacją rzemiosł i sztuki ludowej

2. Projekt: „Wzmocnienie tożsamości kulturowej w Tczewie i Kłajpedzie”

Partner UM Tczew: Centrum Etnokultury miasta Kłajpeda
współfiansowanie: Program Sąsiedztwa Litwy,
Polski i Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej Interreg IIIA
wdrożenie projektu: 2005-2006

Cel projektu:

zwiększenie świadomości różnorodności kulturalnej regionów obszaru przygranicznego na przykładzie regionów Tczewa i Kłajpedy.

Główne wydarzenia projektu:

- cykl 3. imprez masowych w miastach partnerów
- konferencja: „Tożsamość kulturowa obszarów przygranicznych w dobie globalizacji”

Ponadto przeprowadzono warsztaty dot. przygotowania projektów kulturalnych, w tym projektów partnerskich do funduszy unijnych. Celem szkolenia było nauczenie uczestników projektu procesu planowania, zarządzania oraz rozliczania projektów finansowanych ze źródeł europejskich zgodnie z procedurami UE oraz zapoznanie z konkretnymi zasadami obowiązującymi przy składaniu wniosków do funduszy strukturalnych oraz programów wspólnotowych.

Podjęte zostały komplementarne projekty w ramach Programu Rewitalizacji:

3. Projekt: „Odnowa średniowiecznych murów obronnych Tczewa – historycznego przystanku na drodze wodnej Berlin-Kaliningrad-Kłajpeda”

Projekt dofinansowany ze środków UE z programu PHARE 2003 – Przygotowanie projektów infrastrukturalnych w ramach Interreg IIIA-- wykonanie dokumentacji technicznej i studium wykonalności dla fragmentów murów obronnych i dwóch kamienic Starego Miasta, posadowionych na reliktach tych murów.
Wdrożenie projektu: 2006

4. Projekt: „Infrastruktura drogi wodnej Berlin-Kaliningrad-Kłajpeda w Tczewie i Kłajpedzie”

Infrastrukturalny projekt partnerski w ramach Programu Sąsiedztwa Interreg IIIA,
partner projektu: miasto Kłajpeda
działania:

- Tczew: budowa portu rzecznego nad Wisłą,
- Kłajpeda: wykonanie projektu technicznego ścieżek rowerowych obszarów nadrzecznych w Kłajpedzie
Wdrożenie projektu: 2006-2007

5. Projekt: „Wykorzystanie śródlądowych dróg wodnych dla rozwoju regionalnego” (Akronim: InWater)

Projekt współfinansowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIB.
partnerzy: z Niemiec, Litwy, Obwodu Kaliningradzkiego i Polski
partnerzy polscy: Gdańsk, Bydgoszcz, Toruń, Tczew, Związek Miast i Gmin Nadnoteckich

Spodziewane rezultaty:

- wytyczne dla legislacji, wymagań dla żeglugi śródlądowej i systemu bezpieczeństwa żeglowania
- programy rewitalizacji i opracowania dla przyszłych inwestycji
- forum współpracy dla zagospodarowania i rozwoju sieci śródlądowych dróg wodnych

Wdrożenie projektu: 2006-2007
Czytaj więcej
Ciekawe wydarzenia
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
  
Fabryka Sztuk © 2007 - 2020
Projekt dofinansowany ze środków UE ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006