Jzyk / Language :
Spoeczno:
    

O nas    Aktualnoci    Wystawy    Edukacja    Wydarzenia    Kontakt
nab�r wniosk�w na konkurs Fundacji Pokolenia "Dzia�aj Lokalnie"

Data publikacji: 22.05.2020, 08:29

Fundacja Pokolenia og�asza nab�r wniosk�w w ramach konkursu „Dzia�aj Lokalnie” 2020. O dofinansowanie pomys��w mog� ubiega� si� minimum 3-osobowe grupy nieformalne mieszka�c�w oraz organizacje pozarz�dowe z powiatu tczewskiego. Maksymalna kwota dotacji to 6000z�.

W ramach Konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, kt�re:
• zak�adaj� wsp�dzia�anie mieszka�c�w, dzi�ki kt�remu mo�liwe jest osi�ganie cel�w o charakterze dobra wsp�lnego;
• wynikaj� z konkretnych potrzeb danej spo�eczno�ci;
• maj� jasno okre�lony cel, dobrze zaplanowane dzia�ania, mierzalne rezultaty i rozs�dne koszty realizacji;
• przewiduj� takie dzia�ania, kt�re b�d� kierowane do okre�lonej grupy odbiorc�w, a jednocze�nie b�d� s�u�y� ca�ej spo�eczno�ci;
• b�d� realizowane wsp�lnymi si�ami mieszka�c�w i instytucji �ycia lokalnego – samorz�d�w, przedsi�biorc�w i organizacji spo�ecznych;
• b�d� umiej�tnie i w spos�b przemy�lany anga�owa�y zasoby lokalne – naturalne, spo�eczne, ludzkie i finansowe.

Z uwagi na specyficzny okres w jakim przysz�o nam wszystkim funkcjonowa�, dodatkowym priorytetem w tegorocznej edycji s� projekty przewiduj�ce dzia�ania zmniejszaj�ce negatywne skutki epidemii koronawirusa.

Wnioski o dofinansowanie mo�na sk�ada� drog� elektroniczn� do 21 czerwca 2020 r.za po�rednictwem strony internetowej.

- Tylko w zesz�ym roku uda�o si� wesprze� 15 projekt�w. Jako O�rodek Dzia�aj Lokalnie przekazali�my 67 000 z� na inicjatywy lokalne mieszka�c�w powiatu tczewskiego. W�r�d zrealizowanych dzia�a� znalaz�y si� m.in.: warsztaty integracyjne, budowa placu zabaw z element�w odzyskanych (upcycling), warsztaty plastyczne, odnowienie i zmiana przestrzeni wok� �wietlic wiejskich. Powsta�a tak�e niepowtarzalna s�siedzka ksi��ka kucharska. Katalog projekt�w w ramach DL jest bardzo szeroki. Zatem do dzie�a! Liczymy na Wasz� pomys�owo�� – zach�caj� Gosia Pepli�ska i �ukasz Ro�ciszewski, animatorzy z Fundacji Pokolenia.

Wi�cej informacji, w tym REGULAMIN KONKURSU i zapisy na spotkania informacyjno-szkoleniowe on-line, na stronie: www.fundacjapokolenia.pl.

Dzia�aj Lokalnie to program Polsko-Ameryka�skiej Fundacji Wolno�ci realizowany przez Akademi� Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundacj� Pokolenia.

Program jest wsp�finansowany ze �rodk�w Gmin: Gniew, Morzeszczyn, Subkowy, Pelplin i Miasta Tczewa. Finansowo wspiera go tak�e Bank Sp�dzielczy w Tczewie.
Czytaj wicej
Ciekawe wydarzenia
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
W Międzynarodowym Dniu Muzeów, czyli 18 maja, ponownie otwieramy przestrzenie wystawiennicze. Jedn...
  
Fabryka Sztuk © 2007 - 2020
Projekt dofinansowany ze rodkw UE ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006