Język / Language :
Społeczność:
    

O nas    Aktualności    Wystawy    Edukacja    Wydarzenia    Kontakt
IV KOCIEWSKI KONKURS LITERACKI IM. ROMANA LANDOWSKIEGO

Data publikacji: 21.06.2011, 15:37

PATRONAT HONOROWY
- Parlamentarny Zespół Kociewski pod przewodnictwem Andrzeja Grzyba – Senatora RP
- Jan Kulas – Poseł na Sejm
- Kazimierz Smoliński – Poseł na Sejm
- Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego
- Zdzisław Szudrowicz – Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku
- Mirosław Pobłocki – Prezydent Miasta Tczewa
- Edmund Stachowicz – Prezydent Miasta Starogardu Gdańskiego
- Tadeusz Pogoda – Burmistrz Świecia
- Józef Puczyński – Starosta Tczewski
- Leszek Burczyk – Starosta Powiatu Starogardzkiego

PATRONAT MEDIALNY
- Radio Głos
- Radio Fabryka
- TV TeTka
- Gazeta Tczewska
- Gazeta Kociewska
- Gazeta Pomorska
- Kociewski Magazyn Regionalny
- www.tcz.pl
- Panorama Miasta


Organizator - koordynator
Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej

Współorganizatorzy
Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie
Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta w Tczewie
Fabryka Sztuk - Centrum Wystawienniczo- Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie


Cele
- Przybliżenie twórczości znanych na Kociewiu regionalistów: Romana Landowskiego, Andrzeja Grzyba, ks. Franciszka Kameckiego
- Upowszechnianie wiedzy o regionie i dokonywanie jego promocji
- Wyrabianie szacunku i przywiązania do „małej ojczyzny”
- Podnoszenie kultury żywego słowa
- Inspirowanie i promowanie własnej twórczości uczestników konkursu
- Kształtowanie aktywnej postawy mieszkańców regionu wobec różnych dziedzin kultury
- Umożliwienie osobom niepełnosprawnym udziału w życiu kulturalnym regionu
- Upowszechnianie integracji mieszkańców Kociewia

Adresaci
W konkursie mogą wziąć udział reprezentacje przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych a także domów kultury, środowiskowych domów pomocy społecznej, różnych form pracy pozaszkolnej oraz zainteresowani mieszkańcy Kociewia i innych regionów Polski.

IMPREZA MA CHARAKTER REGIONALNY

Termin imprezy

15 listopada 2011 r. godz. 9.30
- wernisaż prac plastycznych i juveniliów literackich
15 listopada 2011 r. godz. 11.00 - eliminacje
17 listopada 2011 r. godz. 11.00 - finał konkursu – wręczanie nagród i występ laureatów
17 listopada 2011 r. godz. 18:00 – Koncert Orkiestry Kameralnej PROGRESS z udziałem laureatów dla mieszkańców Kociewia

W przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w ww. ramowym programie. O ewentualnych zmianach poinformujemy wszystkich uczestników drogą elektroniczną lub pocztową.

Miejsce
- Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Skulteta w Tczewie (eliminacje konkursu w kategorii: recytacje)
- Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie ( eliminacje konkursu w kategoriach: programy poetycko-muzyczne, inscenizacje, poezja śpiewana oraz finał)
- Fabryka Sztuk - Centrum Wystawienniczo – Regionalne Dolnej Wisły w Tczewie (wernisaż prac plastycznych i prezentacja juweniliów literackich )

Szczegółowy program
Szczegółowy program IV Kociewskiego Konkursu Literackiego im. Romana Landowskiego zostanie podany w terminie do 03.11.2011r. na stronach internetowych: www.tczew.pl oraz www.tmzt.tczew.pl ,www.ckis.tczew.pl www.mbp.tczew.pl, www.cwrdw.tczew.pl

Kategorie konkursowe:
- recytacje poezji i prozy
- programy poetycko-muzyczne
- inscenizacje
- poezja śpiewana
- juwenilia literackie (młodzieńcze utwory twórcy )

Konkursowi towarzyszyć będzie konkurs plastyczny na ilustracje do utworów wybranego przez uczestnika konkursu regionalisty: Romana Landowskiego, Andrzeja Grzyba, ks. Franciszka Kameckiego.

Termin nadsyłania zgłoszeń na Konkurs Literacki
12.10.2011 r. na adres biura konkursowego:
Centrum Kultury i Sztuki, ul. Wyszyńskiego 10, 83-110 Tczew, tel./fax 58 531 07 07, 58 531 04 64, e-mail: ckis@ckis.tczew.pl

Termin nadsyłania prac plastycznych
12.10.2011 r. na adres współorganizatora:
Fabryka Sztuk - Centrum Wystawienniczo-Regionalne Dolnej Wisły, ul. 30 Stycznia 4,
83-110 Tczew, tel.058 530 44 81, e-mail: centrum@cwrdw.tczew.pl


Założenia regulaminowe


KATEGORIA: RECYTACJE POEZJI I PROZY
1. Placówka typuje maksymalnie trzech uczestników w poszczególnych kategoriach wiekowych tj. przedszkola, szkoły podstawowe klasy I-III, klasy IV – VI, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, dorośli mieszkańcy Kociewia.
2. Każdy z nich przygotowuje do prezentacji jeden wiersz lub fragment prozy wybranego regionalisty. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
3. Karta zgłoszenia – Załącznik nr 1
4. Do zgłoszenia trzeba dołączyć dwa egzemplarze recytowanych tekstów (podpisane imieniem i nazwiskiem uczestnika).

KATEGORIA: PROGRAMY POETYCKO – MUZYCZNE
1. Placówka przygotowuje tylko jeden program, którego czas trwania nie może przekroczyć 20 minut (z montażem i demontażem)
2. Zespół wykonawców nie powinien liczyć więcej niż 10 osób.
3. W programie należy prezentować twórczość jednego lub więcej ze wskazanych w regulaminie regionalistów. Nie dopuszcza się możliwości wykorzystania tekstów innych autorów.
4. Programy nie mogą składać się jedynie z prezentacji wokalno-instrumentalnych (muszą być połączeniem muzyki i słowa mówionego, co sugeruje nazwa kategorii).
5. Dopuszcza się użycie rekwizytów.
6. Ze względów techniczno-organizacyjnych nie będzie możliwości przeprowadzenia prób.
7. Karta zgłoszenia – Załącznik nr 2
8. Do zgłoszenia należy dołączyć dwa egzemplarze scenariusza a także informację dotyczącą
warunków technicznych.

KATEGORIA: INSCENIZACJE
1. Placówka przygotowuje tylko jeden program, którego czas trwania nie może przekroczyć 20 minut (z montażem i demontażem)
2. Zespół wykonawców nie powinien liczyć więcej niż 10 osób.
3. W programie należy prezentować twórczość jednego ze wskazanych w regulaminie regionalistów. Nie dopuszcza się możliwości wykorzystania tekstów innych autorów.
4. Ze względów techniczno-organizacyjnych nie będzie możliwości przeprowadzania prób.
5. Karta zgłoszenia – Załącznik nr 3
6. Do zgłoszenia należy dołączyć dwa egzemplarze scenariusza a także informację dotyczącą warunków technicznych.

KATERGORIA: POEZJA ŚPIEWANA

1. Każdą placówkę reprezentuje jeden uczestnik, któremu może towarzyszyć akompaniator lub zespół instrumentalny, liczący nie więcej jak pięć osób.
2. Każdy uczestnik przygotowuje jeden wiersz lub fragment prozy jednego z wymienionych w regulaminie regionalistów w wersji wokalnej, którego czas trwania nie może przekroczyć 5 min.
3. Jury oceniać będzie m.in. czy muzyka i wykonanie są adekwatne do prezentowanego tekstu oraz walory artystyczne.
4. Karta zgłoszenia – Załącznik nr 4
5. Do zgłoszenia należy dołączyć dwa egzemplarze prezentowanego utworu oraz podać informację dot. warunków technicznych.

KATEGORIA: JUWENILIA LITERACKIE

1. Każdy uczestnik przygotowuje własny jeden wiersz lub małą formę prozatorską, nieprzekraczającą 2 str. maszynopisu - czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki 12,
interlinia 1,5 (w trzech egzemplarzach), który należy opatrzyć godłem słownym lub cyfrowym.
2. Temat utworu powinien dotyczyć wyłącznie regionu Kociewia (miejscowości położonej na Kociewiu)
3. Karta zgłoszenia – Załącznik nr 5
4. Autorzy juweniliów literackich nadesłanych na konkurs wyrażają pisemną zgodę na ewentualne publikowanie tych prac.

KONKURS PLASTYCZNY
Prace plastyczne, wykonane w dowolnym formacie, winny być oznaczone dowolnym godłem słownym lub cyfrowym, a w dołączonej zaklejonej kopercie opatrzonej takim samym godłem należy zamieścić kartkę zgłoszenia – Załącznik nr 6.
Placówka typuje maksymalnie 3 prace.

Informacje dodatkowe
1. Członkami jury w poszczególnych kategoriach konkursowych będą znawcy twórczości Romana Landowskiego, Andrzeja Grzyba, ks. Franciszka Kameckiego, znani regionaliści i nauczyciele-profesjonaliści.
2. W dniu 7 listopada 2011 r. od godz. 9:00 w CKiS przy ul. Wyszyńskiego 10 w Tczewie odbędą się warsztaty dla recytatorów prowadzone przez Floriana Staniewskiego - aktora i reżysera teatralnego, od roku 1969 związanego z Teatrem Wybrzeże w Gdańsku
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc obowiązuje wcześniejsze zgłoszenie udziału pod nr tel. 58-531-07-07 (do dnia 26.10.2011 r.)
3. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, zaś placówka i wszyscy uczestnicy dyplomy potwierdzające udział w konkursie.
4. Odbiór nagród i dyplomów przez zwycięzców i wyróżnionych uczestników wszystkich kategorii konkursu literackiego i plastycznego nastąpi podczas gali finałowej w dn. 17.11.2011 r. w CKiS.
5. Lista nagrodzonych autorów juweniliów literackich i prac plastycznych ukaże się na stronach internetowych www.tczew.pl oraz www.tmzt.tczew.pl ,www.ckis.tczew.pl www.mbp.tczew.pl, www.cwrdw.tczew.pl przed 10.11.2011 r., zaś nagrodzeni w konkursie w kategoriach: recytacje, programy poetycko-muzyczne, inscenizacje i poezja śpiewana o wynikach zostaną powiadomieni po zakończeniu eliminacji w dn. 15.11.2011 r.
6. Organizator nie będzie przyjmował zgłoszeń telefonicznych. Druk zgłoszenia można pobrać ze stron internetowych www.tmzt.tczew.pl i www.ckis.tczew.pl
7. W konkursie, we wszystkich kategoriach, zgłoszone mogą być wyłącznie prace, programy, utwory własne dotychczas nieprezentowane w poprzednich edycjach.
8. Do uczestników nie będą wysyłane odrębne zaproszenia na konkurs, jedynie laureaci konkursu, którzy wystąpią w gali finałowej, zaproszeni zostaną pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
9. Wszelkie zgłoszenia niezgodne z regulaminem i dokonane po terminie nie będą przyjmowane.
10. Organizatorzy nie zapewniają możliwości przeprowadzenia prób.
11. Organizator zobowiązuje się do załączenia do Regulaminu Konkursu bibliografii twórczości Romana Landowskiego, Andrzeja Grzyba, ks. Franciszka Kameckiego i Kart zgłoszeń. Pełny wgląd do dorobku regionalistów zapewnia MBP w Tczewie.
12. Wszelkich informacji udzielają:
- Eleonora Lewandowska, prezes TMZT (tel. 601 685 363),
e-mail: feliks.lewandowski@neostrada.pl
- Anna Kruszyńska – CKiS tel. 58-531-07-07
e-mail ckis@ckis.tczew.pl
12. Informacje o konkursie znajdują się w internecie na str. www.tczew.pl oraz www.tmzt.tczew.pl ,www.ckis.tczew.pl, www.mbp.tczew.pl, www.cwrdw.tczew.pl
13. Organizator będzie przekazywał systematycznie informacje nt. konkursu drogą elektroniczną pod warunkiem otrzymania adresu e-mail.
Galeria zdjęć

Pobierz pliki:

REGULAMIN (pdf / 84 KB. Ilość pobrań: 1477)
Bibliografia publikacji (pdf / 51 KB. Ilość pobrań: 2171)
Karta zgłoszenia - INSCENIZACJE (pdf / 37 KB. Ilość pobrań: 1236)
Karta zgłoszenia - JUWENILIA (pdf / 35 KB. Ilość pobrań: 1379)
Karta zgłoszenia - konkurs plastyczny (pdf / 32 KB. Ilość pobrań: 1781)
Karta zgłoszenia - POEZJA ŚPIEWANA (pdf / 38 KB. Ilość pobrań: 1298)
Karta zgłoszenia - PROGRAMY POET-MUZ (pdf / 3 KB. Ilość pobrań: 1382)
Karta zgłoszenia - RECYTACJE (pdf / 37 KB. Ilość pobrań: 1319)
Czytaj więcej
Ciekawe wydarzenia
Aktualności
Prace kaligraficzne inspirowane różnymi kręgami kulturowymi.
wystawa Nasze miasto - Twój plac Marsz. Józefa Piłsudskiego
Aktualności
Czwarta wystawa o historii ulic już dostępna w otwartej przestrzeni publicznej.
Aktualności
Ogłaszamy konkurs z okazji Światowego Dnia Kosmosu.
Aktualności
W Międzynarodowym Dniu Muzeów, czyli 18 maja, ponownie otwieramy przestrzenie wystawiennicze. Jedn...
  
Fabryka Sztuk © 2007 - 2020
Projekt dofinansowany ze środków UE ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006