Język / Language :
Społeczność:
    

O nas    Aktualności    Wystawy    Edukacja    Wydarzenia    Kontakt
Nabór na wolne stanowisko pracy ds. muzealnictwa w Fabryce Sztuk

Data publikacji: 27.03.2015, 11:43

Dyrektor Fabryki Sztuk
KA – 110/2/3/15

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ds. muzealnictwa
w Fabryce Sztuk


1. Wymagania niezbędne:
- obywatelstwo polskie bądź innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
- znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków,
- pełna zdolność do czynności prawnych,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- wykształcenie co najmniej średnie – muzealnictwo, historia sztuki bądź pokrewne
- niekaralność,
- nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
- staż pracy na stanowisku o zbliżonym zakresie działania,
- umiejętność organizacji wystaw,
- zdolności pedagogiczne,
- umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów,
- umiejętność pracy w zespole,
- samodzielność,
- obsługa komputera,
- wskazane wykształcenie wyższe lub kontynuacja nauki na studiach kierunkowych - muzealnictwo, historia sztuki bądź pokrewne,
- mile widziana znajomość języka obcego /angielski, niemiecki/ oraz obsługi programów graficznych CorellDraw/Photo Shop

3. Główny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- organizowanie i współorganizowanie wystaw oraz pozostałych działań Fabryki Sztuk,
- udział w działalności edukacyjnej, w tym przygotowanie i prowadzenie programów edukacyjnych dotyczących historii oraz muzealnictwa,
- opracowywanie oraz prowadzenie warsztatów edukacyjno-artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- odpowiedzialność za znakowanie zbiorów wg zasad przyjętych w fabryce sztuk i przechowywanie ich w odpowiedni sposób w magazynie,
- oprowadzanie zwiedzających po wystawach,
- współpraca z muzeami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi, szkołami, itp. podmiotami
w zakresie wykonywanych zadań,
- prowadzenie i przechowywanie dokumentacji działu muzealnictwa.

4. Warunki pracy na stanowisku
praca na pełen etat, na miejscu i poza siedzibą pracodawcy, praca przy komputerze, w budynku znajduje się winda

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:
- wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk kwestionariusza można pobrać w dziale kadr w siedzibie Fabryki Sztuk, przy ulicy 30 Stycznia 4 bądź ze strony internetowej www.fabrykasztuk.tczew.pl),
- list motywacyjny,
- oświadczenie o niekaralności, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (w przypadku zatrudnienia kandydat przedkłada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego)
- kserokopie świadectw pracy,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- konspekt scenariusza wystawy historycznej dotyczącej Tczewa,
- konspekt dwóch lekcji muzealnych z zakresu historii Tczewa,
- kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Fabryki Sztuk lub pocztą (decyduje data wpływu) na adres: Fabryka Sztuk, ul. 30 Stycznia 4, 83-110 Tczew, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko ds. muzealnictwa w Fabryce Sztuk, w terminie do dnia 5 maja 2015 r.
Aplikacje, które wpłyną do Fabryki Sztuk po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z kandydatami, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.fabrykasztuktczew.bipstrona.pl) oraz na tablicy informacyjnej Fabryki Sztuk.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, kwestionariusz osobowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zmianami)”.


Dyrektor
Alicja Gajewska
Pobierz pliki:

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej sie o zatrudnienie (pdf / 354 KB. Ilość pobrań: 1877)
Czytaj więcej
Ciekawe wydarzenia
Aktualności
Zestawienie naszych wirtualnych przedsięwzięć.
Aktualności
W Międzynarodowym Dniu Muzeów, czyli 18 maja, ponownie otwieramy przestrzenie wystawiennicze. Jedn...
Aktualności
Aktualności
  
Fabryka Sztuk © 2007 - 2020
Projekt dofinansowany ze środków UE ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006