Insce.

Inscenizacja bitwy o Tczew 1807

Żywa lekcja historii przed nami. Przeniesiemy się do epoki napoleońskiej. 18 lutego będziemy świadkami walk Wielkiej Armii Napoleona Bonapartego, w skład której wchodziły również polskie oddziały pod dowództwem gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, wyzwalającej Tczew z rąk pruskich. Ponad stu rekonstruktorów z całej Polski, m.in. z Gdańska, Nysy, Grudziądza, Płocka, Rypina w umundurowaniu i uzbrojeniu z epoki, stoczy bitwę zakończoną kapitulacją wojsk pruskich. Dramaturgię zmagań wojennych podkreślą efekty pirotechniczne. Bitwa będzie miała bardzo dynamiczny charakter. Po raz pierwszy też będziemy mogli zobaczyć ucieczkę Prusaków. Zasadnicza część inscenizacji odbędzie się przy murach obronnych na ul. Wąskiej, ale rekonstruktorzy przeniosą się też na ul. Krótką, plac Hallera i fragment ul. Wyszyńskiego.

Tuż przed samą bitwą, wprost z dziedzińca Fabryki Sztuk, udamy się na plac Hallera, gdzie zostanie zorganizowane obozowisko z czasów napoleońskich, odbędzie się pokaz musztry i odprawa wojsk. Nie zabraknie przepysznej grochówki.

Kontekst historyczny: kliknij tutaj

Program:

 • godz. 12.30 – przemarsz grup rekonstrukcyjnych od Fabryki Sztuk na plac Hallera
 • godz. 12.50-13.50 – plac Hallera: obozowisko z czasów napoleońskich
 • godz. 14.00-14.45 – mury obronne ul. Wąska/Ogrodowa – inscenizacja bitwy o Tczew 1807, uwaga: miejsce bitwy przeniesie się na ul. Krótką – plac Hallera –  fragment ul. Wyszyńskiego do Fary św. Krzyża

Komunikaty – utrudnienia w ruchu drogowym

W związku z organizacją inscenizacji nastąpią zmiany w ruchu drogowym:

– czasowe wyłączenie z ruchu pojazdów na placu Hallera,

– czasowe zamknięcie ul. Krótkiej, Mickiewicza, Wąskiej, Podgórnej, Garncarskiej, Lipowej i ul. Rybackiej,

– czasowe wyłączenie z ruchu pojazdów parkingu przy ul. Ogrodowej,

– około piętnastominutowe utrudnienia w ruchu pojawią się w godz. 12.30-12.45 w związku z przemarszem trasą: ul. 30 Stycznia z Fabryki Sztuk, plac Marszałka Piłsudskiego, ul. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Mickiewicza, plac Hallera.

Fabryka Sztuk przeprasza za utrudnienia w ruchu i hałas związany z wykorzystaniem efektów pirotechnicznych podczas rekonstrukcji bitwy.

Wszystkie atrakcje bezpłatne!

Organizator: Fabryka Sztuk

Współpraca: Urząd Miejski w Tczewie, Straż Miejska, Zakład Usług Komunalnych, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie, OSP miasta Tczewa.

„Regulamin dla gości – osób obecnych na inscenizacji bitwy o Tczew 1807”

 1. Wszystkie osoby uczestniczące w imprezie jako publiczność (widownia) i przebywające na jej terenie, zwane dalej gośćmi, zobowiązane są do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania poniższych postanowień regulaminu.
 2. Impreza nosi nazwę inscenizacja bitwy o Tczew 1807.

Termin:18 lutego 2023 roku

Miejsce: Tczew (83-110): ul. 30 Stycznia (fragment), plac Marsz. Piłsudskiego, ul. Jarosława Dąbrowskiego, ul. Mickiewicza, plac Hallera, ul. Garncarska, ul. Rybacka, ul. Wąska (fragment), ul. Ogrodowa (parking), ul. Krótka, ul. Stefana Kard. Wyszyńskiego (fragment).

 1. Zakaz wstępu na teren dotyczy:
 • Osób wnoszących środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a także osób wnoszących przedmioty uniemożliwiające identyfikację, art. kominiarki;
 • Osób zachowujących się agresywnie.
 1. Z terenu zostaną usunięte osoby, które:
 • zachowują się agresywnie, zakłócają imprezę lub stwarzają zagrożenie dla innych osób,
 • pomimo zakazu weszły lub wniosły wyżej wymienione zabronione środki lub przedmioty.
 1. Goście zobowiązani są stosować się do poleceń porządkowych Organizatora i Służb Porządkowych.
 2. Za małoletnich odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie bądź rodzice.
 3. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia goście powinni:
 • Natychmiast powiadomić Służby Porządkowe;
 • Unikać paniki;
 • Stosować się do poleceń Służb Porządkowych i komunikatów,
 • Kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami;
 • Nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
 1. Goście przyjmują do wiadomości, iż podstawowym zadaniem Służby Porządkowej jest przeciwdziałanie i niedopuszczenie do powstania nawet najmniejszego zagrożenia dla mienia i uczestników imprezy. Każde podjęte przez Służby Porządkowe działanie, zapobiegające tego typu zjawiskom, jest dopuszczalne pod warunkiem, że będzie zgodne z prawem.
 2. Goście muszą stosować aktualne przepisy, zalecenia, wytyczne związane ze stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce.
 3. Program i regulamin imprezy będą umieszczane w punkcie informacyjnym w trakcie trwania imprezy oraz dostępne z minimum pięciodniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej: www.fabrykasztuk.tczew.plSkip to content